امکانات سخت افزاری:
  • یادآوری  محل پارک ماشین شامل طبقه و شماره
  • امکان ارتباط با سرور مرکزی
  • امکان استفاده از کارت هوشمند
فهرست