جهت كنترل تردد افراد در ورودي و خروجي مجموعه‌ها نصب مي‌گردد.
فهرست