جهت نمايش مانده اعتبار و عملكردهاي قبلي كارت در شهربازي استفاده مي گردد.
فهرست