نمایشگر مبلغ

در پارکینگ هایی که نیاز به پرداخت پول پارک است، جهت راحتی کار اپراتور و همچنین اطمینان مراجعه کننده مبلغ قابل پرداخت را توسط نمایشگر مبلغ به مراجعه کننده نشان می دهند.

نمایشگر مبلغ پارکینگ

نحوه کار تابلو نمایشگر مبلغ پارکینگ

این نمایشگر توسط پورت سریال به دستگاه و یا نرم افزار پارکینگ وصل میشود .

هنگامی که مبلغ تردد محاسبه می شود به صورت اتوماتیک این مبلغ بر روی تابلو نمایشگر مبلغ پارکینگ مایش داده می شود.

امکانات سخت افزاری:
  • این نمایشگر مبلغ از نوع DS5  بوده و میتواند تا 5 رقم را نمایش بدهد، توسط پورت سریال دیتای خود را میگیرد.
فهرست