انواع پرینترها
Nisca PRC101
Nisca PR-C201
Nisca PRC151
Fargo HDP 5000
IDXpress HD80
Seaory T12
پرینتر Nisca PRC151ویژگی‌های پرینتر Nisca PRC151