انواع پرینترها
Nisca PRC101
Nisca PR-C201
Nisca PRC151
Fargo HDP 5000
IDXpress HD80
Hiti CS200
پرینتر Nisca PRC101


ویژگی‌های پرینتر PRC101